Polityka prywatności - Paczkomaty InPost

Polityka prywatności – Paczkomaty InPost

Polityka prywatności – Paczkomaty InPost Shopify

Nasz cel to jasne i przejrzyste przedstawienie informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat rodzajów danych, które gromadzimy i dlaczego to robimy, oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z tymi danymi.

§ 1 Definicje

 1. „Polityka Prywatności” to dokument określający zasady przechowywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z oprogramowania (dalej zwanego „Aplikacją”) udostępnionego przez firmę CODIE.
 2. „Administrator” oznacza właściciela sklepu internetowego, który korzysta z Aplikacji, a zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) pełni rolę Administratora danych osobowych.
 3. „Aplikacja” to oprogramowanie stworzone w celu usprawnienia procesu wyboru odpowiedniej metody dostawy towaru zakupionego w sklepie internetowym przez klientów tego sklepu. Aplikacja umożliwia wybór najbliższego Paczkomatu firmy InPost.
 4. „Procesor” to firma CODIE, kontakt email: kontakt@codie.pl, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w związku z Aplikacją.
 5. „Podprocesor” to podmiot, który współpracuje z Procesorem, przekazuje mu Dane osobowe w stopniu niezbędnym do realizacji zadań i jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Procesorem. Podprocesorzy to np. partnerzy technologiczni świadczący usługi hostingowe, na których znajduje się oprogramowanie Aplikacji.
 6. „Korzystający” to klienci sklepu internetowego korzystający z Aplikacji do wyboru właściwego miejsca dostawy towarów.
 7. „Dane” to dane osobowe Korzystających z Aplikacji przekazywane przez Administratora do Procesora w celu realizacji zadań Aplikacji w stopniu niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Administratorem a Procesorem.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator przekazuje Dane Procesorowi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy pomiędzy Procesorem a Administratorem.
 2. Dane przetwarzane są w zakresie potrzebnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Korzystającymi.
 3. Procesor zobowiązuje się do wykorzystywania Danych w granicach określonych umową oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami RODO.
 4. Procesor dokłada wszelkich starań, aby Dane przekazywane przez Korzystających w celu realizacji umowy pomiędzy Procesorem a Administratorem były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Procesor zaświadcza, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem oraz nie są przekazywane osobom / instytucjom trzecim.
 6. Procesor zaświadcza, że nie zbiera Danych osobowych Korzystających
 7. Administrator korzystający z funkcji Aplikacji potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz zgadza się na wykorzystanie danych Korzystających w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz zgodnie z Polityką Prywatności, istniejącymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO.
 8. Procesor posiada wyłączny dostęp do Danych, które mogą zostać powierzone Podprocesorom w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

§ 3 Zakres i cel przetwarzania Danych

 1. Procesor przetwarza Dane Korzystających: ulicę i miasto za pośrednictwem API Shopify w celu obsługi aplikacji.

§ 4 Podprocesorzy

 1. Administrator, wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z Podprocesorów takich jak: OpenStreetMap oraz InPost
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Podrocesorów mogą zostać udostępnione Administratorowi na życzenie. Procesor może odmówić podania danych, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich w związku z przekazaniem danych Administratorowi – o czym Administrator zostanie powiadomiony.

§ 5 Prawa i obowiązki

 1. Ustawowy obowiązek nakłada na Procesora konieczność przekazania danych Korzystających organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Akceptacja przez Korzystającego wykorzystania jego Danych w procesie zakupowym dokonywana jest przez zaznaczenie odpowiednich zgód podczas procesu zakupowego na stronie Administratora.

§ 6 Usunięcie Danych

 1. Procesor usuwa wszelkie Dane powierzone mu przez Administratora niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od:
 • usunięcia aplikacji przez Administratora,
 • gdy nie będzie już wymagane świadczenie objęte zakresem aplikacji, do którego odnoszą się dane Korzystających,
 • otrzymania żądania usunięcia danych od Administratora lub Korzystającego.

Ta Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 19 lipca 2023 r.